Ordlista

I vår branch används många specialisttermer. Det kan vara förvirrande samtidigt som det gör att vi talar om samma sak. Här har vi sammanställt några av de vanligaste uttrycken.

Förvärvad hjärnskada

Förvärvad hjärnskada

En skada (som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren) som uppstått vid yttre våld eller slaganfall, tumörer, infektioner och syrebrist efter drunkning eller hjärtstopp eller sockerbrist vid insulincoma eller som följd av blödning vid kärlmissbildning.

ICF

ICF

Internationell Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – en modell och klassifikation som används allt mer inom hälso- och sjukvård, men som kräver en del för att implementera.

Kognition

Kognition

Hjärnans olika funktioner såsom tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlösning.

Kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)

Kvalitetsledning (SOSFS 2011:9)

Socialstyrelsen föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete som omfattar processer och rutiner, samverkan, riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och strävan efter ständiga förbättringar.

LOU (2007:1091)

LOU (2007:1091)

Lag om offentlig upphandling – används för att landsting och kommuner ska kunna handla upp vård och omsorg från andra aktörer. Bedömningen av lämnade anbud omfattar ofta både pris och kvalitet. Redogörelsen för kvalitet är avgörande för att välja den bästa leverantören.

LSS (1993:387)

LSS (1993:387)

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade innefattar bland annat insatser som råd och stöd, personlig assistans, gruppbostad, korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Minne

Minne

Ett komplext begrepp som innefattar att registrera, lagra och hämta fram information när man behöver den. Det kan handla om både det man redan gjort och uppgifter och handlingar man avser att uträtta i framtiden.

Neurologisk sjukdom

Neurologisk sjukdom

De sjukdomar och skador som drabbar nervsystemet, till exempel multipel scleros (MS), Parkinsons sjukdom och amylotrofisk lateral skleros (ALS).

Neurologisk skada

Neurologisk skada

Skador i hjärnan eller ryggmärgen - förvärvad hjärnskada, medfödd hjärnskada och ryggmärgskada - som kan påverka vakenhetsgrad, pupillreaktion, ögonrörelser, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel och olika reflexer.

Perception

Perception

Begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck. Det innefattar hela processen från sinnesintryck till att få en begriplig bild av det som våra sinnen har uppfattat.

Rehabilitering

Rehabilitering

Samordnade insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.